Οί ‘ Εθνοπατέρες δέν άντελήφθησαν τό φοβερό γεγονός γιατί, έκοιμώντο.

Συνεζητείτο στή συνεδρίασι τής 6ης ‘ Ιουνίου 1907 ό προϋπο­λογισμός. “Ολως περιέργως τό Κοινοβούλιο είχε άπαρτία. “Ολοι περίμεναν νά δοΰν πώς θά καταπολεμούσε τά οικονομικά μέτρα τής Κυβερνήσεως Θεοτόκη καί ποιές σοβαρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις θά ύπεδείκνυε ή «’ Ομάς τών ‘ Ιαπώνων» πού τήν άποτελούσαν οί Δημ. Γούναρης, Π. Πρωτοπαπαδάκης, ‘ Εμ. Ρέπουλης, Α. ‘ Αλεξανδρής, Χαρ. Βοζίκης καί’ Ανδρ. Παναγιωτόπουλος. ‘ Η όμάς αύτή είχε έμφανισθή στή Βουλή γιά πρώτη φορά στις 26 Μαρτίου 1906, καί τήν άπεκάλεσαν έτσι λόγω τής μαχητικότητος τών μελών της. Στό βήμα εύρίσκετο ό ύπουργός τών Οικονομικών Σιμόπουλος καί διάβαζε μ’ άργό, έπίσημο καί νυσταλέο ύφος τήν είσήγησί του. Οί μισοί βουλευταί έκοιμώντο, οί ύπόλοιποι έχασμώντο. Ξαφνικά, άπό τό άριστερότού προεδρεί­ου τρίτο λαϊκό θυρωρείο ρίχτηκε στήν αίθουσα φυσίγγιο δυναμίτι­δας, συσκευασμένο σέ πρωτόγονη χειροποίητη βόμβα πού τήν περιέβαλλε χαρτί. Αύτη διέγραψε κύκλο στόν άέρα, κατ’ εύτυχή όμως σύμπτωσι, ή θρυαλλίδα της άποσπάσθηκε άπό τό κύριο σώμα καί τό μέν φυσίγγιο κατέπεσε άκριβώς πίσω άπό τήν σειρά τών έδωλίων, όπου έκάθηντο ό άρχηγός τοϋ ‘ Εθνικού κόμματος Π. Μαυρομιχάλης μέ τούς βουλευτάς Λεόπουλο, Βοζίκη, Καραϊ­σκάκη καί Τριανταφυλλάκο, χωρίς νά έκραγή καί νά έπιφέρη κανένα άποτέλεσμα, ή δέ θρυαλλίδα, σέ λίγη άπόστασι πιό κάτω άπό τόν άνωτέρω όμιλο. Τήν ‘ίδια στιγμή ή αϊθουσα μύριζε καμένο πανί.

Οί ‘ Εθνοπατέρες δέν άντελήφθησαν τό φοβερό γεγονός γιατί, όπως είπαμε, έκοιμώντο. Ό Τριανταφυλλάκος όμως ξύπνησε έντρομος, μύρισε τήν άτμόσφαιρα πού βρωμούσε καί άρχισε νά όλοφύρεται σάν τόν Οίδίποδα-Τύραννο, στήν τελευ­ταία πράξι τής ομώνυμης τραγωδίας τοϋ Σοφοκλέους. – Κύριε πρόεδρε! Κύριε πρόεδρε! Άλλοί καί τρίς άλλοι! Ερριψαν βόμβα εις τήν Βουλήν!

Σχόλια

0 0 votes
Βαθμολογία άρθρου
Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Μετάβαση στο περιεχόμενο