Οι εξελίξεις στην δίκη β’ βαθμού για την δολοφονία του Νίκου Σακελλίωνα

 

Αυ­τές τις η­μέ­ρες δι­κά­ζε­ται σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η υ­πό­θε­ση της δο­λο­φο­νίας του Νί­κου Σα­κελ­λίω­να, που συνέβη  τον Μάιο του 2008. Κα­τη­γο­ρού­με­νοι για αν­θρω­πο­κτο­νία α­πό α­μέ­λεια, είναι τέσσερις αστυνομικοί που ανήκαν στο γνωστό για περιστατικά βίας,  Α.Τ Ακρόπολης,, οι ο­ποίοι προκλητικά α­θωώ­θη­καν, πριν α­πό έ­να χρό­νο αλ­λά ξα­να­κά­θο­νται στο ε­δώ­λιο χά­ρη στην έ­φε­ση που ά­σκη­σε η ει­σαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών στην πρω­τό­δι­κη α­πό­φα­ση.

Η πρωτόδικη απόφαση για την αθώωση των τεσσάρων αστυνομικών, χαρακτηρίστηκε προκλητική, χωρίς στοιχειώδη αιτιολογία, καθώς υπήρχαν πολλά στοιχεία που αποκαλυπταν την ενοχή των κατηγορουμένων. Ήταν ορατό σε όσους παραβρέθηκαν στην εκδικαση τότε της υπόθεσης, ότι γινόταν καθαρή προσπάθεια για πλή­ρη συ­γκά­λυ­ψη και το πιθανότερο είναι να μην έφτανε ποτέ στα δικαστήρια η υπόθεση, έχοντας καταγραφεί ως έ­νας α­κό­μη «τυ­χαίος» θά­να­τος, αν ο πατέρας του φοιτητή αρχιτεκτονικής δεν προέβαινε σε συγκεκριμένες ενέργειες για να μάθει τι ακριβώς συνέβη στον γιο του.
Ο Δη­μή­τρης Σα­κελ­λίων, για­τρός ο ί­διος, έ­μα­θε για το θά­να­το του γιου του δύο η­μέ­ρες με­τά, α­πό έ­να τη­λε­φώ­νη­μα του γρα­φείου κη­δειών, και α­ντί­κρι­σε το πτώ­μα του στο νε­κρο­τα­φείο του Πε­ρι­στε­ρίου, πα­ρα­μορ­φω­μέ­νο και σε κα­τά­στα­ση σή­ψης. Από ε­κεί­νη την η­μέ­ρα, έ­κα­νε σκο­πό της ζωής του να φτά­σει στην α­λή­θεια. Κα­τέ­γρα­ψε μία προς μία τις α­πί­στευ­τες α­ντι­φά­σεις, τα ψέ­μα­τα και τα κε­νά στις εκ­θέ­σεις και τις κα­τα­θέ­σεις των α­στυ­νο­μι­κών, οι ο­ποίοι ι­σχυ­ρί­στη­καν αρ­χι­κά ό­τι ο ά­τυ­χος νέ­ος μό­λις τους εί­δε κα­τά­πιε έ­να σα­κου­λά­κι με φι­ξά­κια η­ρωί­νης με α­πο­τέ­λε­σμα να πνι­γεί. Το εν λό­γω σα­κου­λά­κι «α­να­κα­λύ­φθη­κε» κα­τά τη νε­κρο­ψία. Δεν εί­χε βρε­θεί ό­μως νω­ρί­τε­ρα, στη διάρ­κεια της δια­σω­λή­νω­σης, ό­πως κα­τέ­θε­σε η δια­σώ­στης του Ε­ΚΑ­Β, που πα­ρέ­λα­βε τον Νί­κο Σα­κελ­λίω­ν. Στη συ­νέ­χεια, η σο­ρός του ε­ξα­φα­νί­στη­κε για ώ­ρες, στην ου­σία α­φέ­θη­κε να φτά­σει σε κα­τά­στα­ση που τα ό­ποια ση­μά­δια κα­κο­ποίη­σης δεν θα ή­ταν α­νι­χνεύ­σι­μα, προ­τού πα­ρα­δο­θεί στον πα­τέ­ρα.
Ο Δημήτρης Σακελλίων γνωρίζοντας καλά τον γιο του και βλεποντας όλες τις αντιφάσεις, πήγε αρκετές φορές στην ο­δό Ανα­ξα­γό­ρα, ό­που ο γιος του ά­φη­σε την τε­λευ­ταία του πνοή, μί­λη­σε με αν­θρώ­πους και κόλ­λη­σε α­φί­σες α­να­ζη­τώ­ντας μάρτυρες που πιθανόν να είχαν δει τι συνέβη. Οι περισσότεροι στην γειτονιά ήταν φοβισμένοι και δεν ήθελαν να καταθέσουν, κυρίως μετανάστες από το Πακιστάν, βρέθηκε όμως ένας άνθρωπος, ο ει­κο­νο­λή­πτης Έκτο­ρας Κου­φό­που­λος, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον πατέρα του άτυχου Νίκου Σακελλίωνα και του προσκόμισε μαλιστα και ένα βιντεο που ειχε τραβήξει από το σκηνικό.
Η κα­τά­θε­σή του ή­ταν κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κή και συ­ντρι­πτι­κή για τους τέσ­σε­ρις α­στυ­νο­μι­κούς, την οποία και επανέλαβε και στην διάρκεια της δικης δευτέρου βαθμού, που εκδικάζεται αυτή τη φορά στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, αυτόν τον καιρό :  «Ήταν δε­μέ­νος πι­σθά­γκω­να με χει­ρο­πέ­δες και οι α­στυ­νο­μι­κοί τον χτυ­πού­σαν με μπου­νιές, σφα­λιά­ρες και α­γκω­νιές πί­σω α­πό το κε­φά­λι. Το παι­δί δεν προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει. Ούρ­λια­ζε. Ένας α­στυ­νο­μι­κός του έ­κα­νε κε­φα­λο­κλεί­δω­μα. Γο­νά­τι­σε κι άρ­χι­σαν να τον σέρ­νουν. Πέ­ρα­σε κά­μπο­ση ώ­ρα μέ­χρι να του βγά­λουν τις χει­ρο­πέ­δες. Δεν του πα­ρεί­χαν τις πρώ­τες βοή­θειες ού­τε του κά­να­νε μα­λά­ξεις ό­πως λέ­νε. Κά­θο­νταν και τον κοί­τα­ζαν μέ­χρι που ήρ­θε το α­σθε­νο­φό­ρο. Εί­δα τρο­μα­κτι­κή έ­ντα­ση στα χτυ­πή­μα­τα που δε­χό­ταν. Η βία ή­ταν συ­γκλο­νι­στι­κή…».

Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν υποβάλει μήνυση εναντίον του μάρτυρα, για ψευδορκία, εκείνος όμως δήλωσε για το γεγονός αυτό : «Και δέ­κα μη­νύ­σεις να μου κά­νου­ν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν αλ­λά­ζει».
Πριν λίγες ημέρες η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελειοδικών ζήτησε την απαλλαγή των τεσσάρων κατηγορούμενων αστυνομικών για άλλη μια φορά και υποστήριξε, πως οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ήταν «νέοι και άπειροι» και δεν κατάφεραν να αντιληφθούν τον κίνδυνο ζωής που διέτρεχε το θύμα όταν έπεσε στα χέρια τους. Επιπλέον είπε πως οι αστυνομικοί μπορούν, όπως ειναι στη φύση της δουλειας τους, να ασκήσουν κάποια βία, τις «συνήθεις λαβές», όπως τις χαρακτήρισε, και δέχτηκε ως αιτία θανάτου το σακουλάκι με φιξάκια ηρωίνης που υποτίθεται ότι εντοπίστηκε στο λάρυγγά του, παρά το ότι η γιατρός του ΕΚΑΒ που προχώρησε σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση δεν βρήκε τίποτα.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε αίτημα της πολιτικής αγωγής για ολιγοήμερη διακοπή για να κληθούν νέοι μάρτυρες και πραγματογνώμονες, καθώς από την ακροαματική διαδικασία προέκυψαν σημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Ιωάννα Κούρτοβικ, από το συνδυασμό των καταθέσεων προέκυψε ότι κατά την ακινητοποίηση του Ν. Σακελλίωνα εφαρμόστηκε λαβή κεφαλοκλειδώματος, σύρσιμο στο δρόμο, αλλά και πιθανόν συσκευή ηλεκτροσόκ.

Τα πράγματα δείχνουν ότι πάμε για άλλη μια απαλλαγή των κατηγορούμενων αστυνομικών, με την έδρα να προσπαθεί να καλύψει τις πράξεις τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την γνωστή στάση της δικαιοσύνης σε υποθέσεις που αφορούν την αστυνομία.

Οι τελικές αγορεύσεις θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 31 Μαρτίου και αναμένεται μετά η ανακοίνωση της απόφασης.

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου στην εκπομπή «Δίχως Καβάτζα» στο http://omniatv.com/webtv καλεσμένος μας ο πατέρας του άτυχου Νίκου,  ο Δημήτρης Σακελλίων, ένας άνθρωπος, που όπως μου είπε και στο τηλέφωνο, εδώ και 6μιση χρόνια παλεύει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δικαιωθεί ο γιος του. Γνωρίζει και έχει ψάξει την υπόθεση αυτή μεχρι την τελευταία της λεπτομέρεια, ενώ είναι πλέον ορατό ότι η αστυνομία έχει κρύψει σημαντικά στοιχεία. Στην εκπομπή θα παρέμβει τηλεφωνικά και η δικηγόρος Ιωάννα Κούρτοβικ.

Η υπόθεση αυτή δυστυχώς δεν έχει λάβει την προσοχή που της αρμόζει, λίγοι γνωρίζουν ότι εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμο και ότι τις επόμενες μερες αναμένεται η δικαστική απόφαση. Είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη μας καθώς και όποια προσπάθεια, ώστε να μην αποτελέσει άλλη μια ακόμη δίκη που θα αθωώσει αστυνομικούς παρόλες τις αποδειξεις και τις μαρτυρίες.

Sylvia

 

Στηρίξτε το omniatv:

Σχόλια

1 ΣΧΟΛΙΟ

0 0 votes
Βαθμολογία άρθρου
Subscribe
Notify of
guest
1 Σχόλιο
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Μετάβαση στο περιεχόμενο